Mantra

ONE

For Solar System:

Buddham Sharanam Gachami
Dhammam Sharanam Gachami
Drunvidyam Sharanam Gachami
Sargam Sharanam Gachami
Sangam Sharanam Gachami
Sagar Sharanam Gachami
Karmam Sharanam Gachami
Ishwara Sharanam Gachami
Dharmam Sharanam Gachami
Brahmam Sharanam Gachami

For Sapta Rishi:

Aum Namo Narayani
Aum Namo Vasudevayanamaha
Aum Namo Narayanayanamaha
Aum Namo Mahashivayanamaha
Aum Namo Narayana

For 2nd arm of Milky way:

Aum Namo Nara
Aum Namo Mara
Aum Namo Maya
Aum Namo Ma
Aum Namo Saas
Aum Namo Sara
Aum Namo Saap
Aum Namo Saya

For Milky way BlackHole:

Pearl Jam Butter
Pearl Jam Honey
Pearl Jam Sweat
Pearl Jam Anahata
Pearl Jam Fire
Pearl Jam Water
Pearl Jam Mothball
Pearl Jam Brah-Maah
Pearl Jam Wish-New
Pearl Jam Mahesh

For Galactic Cluster:

Aum Bhur
Aum Bhuva
Aum Swaha
Aum Maha
Aum Jana
Aum Tapa
Aum Loka
Aum Sat
Aum Tat Savitur Varenium
Bhargo Devasya Dhemahi
Diyo Yona Prachodayat

For ShivaShakti:

Aum Sri Trayambakam Yajamahe
Sugandim Pusti Vardanam
Urvarika Miva Bandanat
Mrityur Mokshiya Ma Amrutat

For NavaGraha;

Adityadi Somaya Mangalaya Budhayacha
Guru Shukra Shani Grahasya
Rahuvam Ketuvam Namaha

For Prithwe:

Vakra Tunda Mahakaya
Surya Koti Sama Prabha
Nirvignam Kurme deva
Sarva Karyeshu Sarvadha

For Mankind:

GOD, Grant me the Serenity
to Accept the things I cannot Change
Courage to change the things I can
and THE Wisdom to know the difference….

For the Kalachakra:

Aum Namah Shivaya Namaha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s